Isabel Rojo
Ingeniera Técnica Industrial

Coordinadora de Seguridad y Salud en la construcción

Isabel Rojo

Enginyera Tècnica IndustrialCoordinadora SISFormadora Ocupacional

Soc Isabel, enginyera tècnica industrial.

La meva trajectòria professional ha estat principalment al camp de l’enginyeria civil: projectes, direcció d’obra i coordinacions de seguretat i salut.

Treballo com a freelance.

Tinc disponibilitat horària i puc adaptar-me per treballar temporalment o de manera continua, ja sigui de manera presencial o a distància.

Pots posar-te en contacte amb mi a:Obres realitzades


Actualment faig les tasques de Coordinadora de Seguretat i Salut, adjunta a/la Director@ d'Obra, i Directora d'Obra.

Estic especialitzada en obres de urbanització i reurbanitació, d'infraestructures de serveis, i canalització tant d'aigua potable com de clavegueram.

Treballo tant per enginyeries com per constructores o ens de l'Administració Pública.

Com a Direcció d'Obra faig el seguiment i control de totes les fases de l'obra:

Control de l'execució - Control de la qualitat de l'obra - Seguiment econòmic

Com a Coordinadora de Seguretat i Salut desenvolupo les funcions descrites a l'article 9 del Real Decreto 1627/1997

  • Visites d'obra, Actes de visita, Registres al llibre d'incidències.

  • Coordinació de les activitas de l'obra per tal que s'apliquin els principis d'acció preventiva.

  • Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

  • Supervisar la coordinació d'activitats empresarials.

  • Anàlisi dels mètodes de treeball previstos de totes les empreses que participen a l'obra.

Puc acreditar l'experiència amb els meus nomenaments com a CSiS


Redacció de Projectes

Memòries, Plecs, Pressupostos, PlànolsTreballo per: